Phòng giáo dục và đào tạo Hà Đông - Hà Nội

Trường mầm non Hoa Hồng

THÔNG BÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH CHÂN TAY MIỆNG

Thứ sáu - 05/07/2019 16:17
phßng gi¸o dôc vµ §µo t¹o
Tr­êng mÇm non HOa HỒNG
 
 

Sè: 25/MNHH
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
 
 
 

Hµ §«ng, ngµy 21 th¸ng 02 n¨m 2019


 
                            Th«ng b¸o
              V/v: Phßng chèng bÖnh tay ch©n miÖng t¹i c¸c nhãm líp

§Ó ®¶m b¶o søc khoÎ cho trÎ trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc, Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng yªu cÇu 100% gi¸o viªn ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh cho trÎ t¹i c¸c nhãm líp:
- Th­êng xuyªn gi÷ g×n vÖ sinh s¹ch sÏ, röa tay b»ng xµ phßng vµ n­íc s¹ch tr­íc khi ¨n vµ sau khi ®i vÖ sinh, thay quÇn ¸o bÈn cho trÎ.
- GÜ­ g×n vÖ sinh m«i tr­êng, vÖ sinh líp häc s¹ch sÏ tho¸ng m¸t. Khö trïng líp häc, nÒn nhµ, dông cô, ®å ch¬i cña trÎ b»ng dung dÞch Cloramin B hoÆc b»ng xµ phßng vµo buæi chiÒu khi ch¸u ra vÒ.
- Kh«ng ®­îc kh¹c nhæ bõa b·i
- Lu«n quan t©m ch¨m sãc trÎ, kh«ng cho trÎ mót tay, ngËm ®å ch¬i, bß lª la d­íi ®Êt
- Tæ chøc tèt b÷a ¨n, vÖ sinh s¹ch sÏ b¸t th×a cho trÎ vµ kh«ng ®Ó trÎ ¨n chung b¸t th×a cña nhau.
- Khi thÊy trÎ sèt vµ xuÊt hiÖn nèt pháng ë bµn tay, bµn ch©n hoÆc niªm m¹c miÖng, cÇn c¸ch ly trÎ bÞ bÖnh, tr¸nh lµm vì c¸c nèt pháng, th«ng b¸o cho gia ®×nh ®­a trÎ ®Õn ngay c¬ së y tÕ ®Ó ®­îc kh¸m vµ ®iÒu trÞ.
- Tr­êng hîp trÎ nghØ häc kh«ng râ lý do, gi¸o viªn nhãm líp ph¶i liªn hÖ víi gia ®×nh ch¸u, nÕu cã th«ng tin ch¸u bÞ m¾c bÖnh hay c¶ trong qu¸ tr×nh quan s¸t trÎ ë nhãm líp, nÕu thÊy trÎ cã dÊu hiÖu l¹ th× ph¶I b¸o ngay cho nh©n viªn tÕ vµ ban gi¸m hiÖu nhµ
tr­uêng ®Ó kÞp thêi xö trÝ.


                                                                                                                                                             P. HiÖu tru­ëng
                                                              Nguyễn Kim Huyền


                       
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

* Trưa: 

- Cơm gạo Bắc hương

- Thịt gà rim

- Canh cải xanh nấu thịt

- Tráng miệng :Sữa chua vinamilk

* Chiều: 

- Nhà trẻ : Sữa Dialac Vinamilk

                 Cháo lươn rau củ

-Mẫu giáo : Cháo lươn rau củ
                   Sữa Dialac Vinamilk

Hệ thống quản lý chất lượng giao dục EQMS
EMIS online
Trường học kết nối
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện giáo trình điện tử

Chủ đề

 • Phòng tiếp đón
  02433.826.157
 • Trường Mầm non Hoa Hồng
  02433.826.157
khovideo
thuvienanh

Thống kê

 • Đang truy cập6
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay145
 • Tháng hiện tại1,318
 • Tổng lượt truy cập131,000

Thăm dò

Bạn thấy website của trường thế nào?

Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây